I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient (Kupujący) – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Prowadzący Sklep  (Sprzedawca), (Usługodawca) – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r., który jest właścicielem sklepu internetowego - Rafał Drywa, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sky Studio Rafał Drywa z siedzibą przy ul. Sokolników 13,70-886 Szczecin, NIP 858-153-18-25, REGON 320122439, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzony przez Urząd Miasta Szczecin;
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego smooki.pl;
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.smooki.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Produkt (Towar) – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sky Studio Rafał Drywa a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta (Ustawa) - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;
Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta w którym Klient dobrowolnie podaje swoje dane teleadresowe;
Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;
Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;
Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;
Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.smooki.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.smooki.pl, prowadzony jest przez Rafała Drywa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Sky Studio Rafał Drywa, ul. Sokolników 13, 70-886 Szczecin, NIP 858-153-18-25, REGON 320122439, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzony przez Urząd Miasta Szczecin.
2.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
2.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.smooki.pl i sporządzić jego wydruk.
2.7. Klienci mogą skontaktować się z Prowadzącym Sklep poprzez pocztę e-mail pod adresem info@smooki.pl lub telefonicznie pod numerem +48 695 768 555.
2.8. Adres korespondencyjny Prowadzącego Sklep to:

Sky Studio Rafał Drywa
ul. Sokolników 13
70-886 Szczecin

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza Rejestracyjnego, udostępnianego na stronach Sklepu lub podczas finalizowania zakupów. Rejestracja jest jednoznaczna z założeniem Konta umożliwiające Klientowi składanie Zamówień i korzystanie z Usług Elektronicznych oferowanych przez Sklep. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@smooki.pl lub też pisemnie na adres: ul. Sokolników 13, 70-886 Szczecin.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola potwierdzającego zakup – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposobu płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
3.5. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie głównej Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola potwierdzającego chęć korzystania z Newslettera. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@smooki.pl lub też pisemnie na adres: ul. Sokolników 13, 70-886 Szczecin.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Usługami Elektronicznymi, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) podania prawdziwych i pełnych danych teleadresowych. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży
b.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
c.) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
d.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
e.) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego Sklep,
f.) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.smooki.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.4 Regulaminu.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
4.3. Prowadzący Sklep oświadcza, że Towary są wolne od wad w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
4.4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy.
4.7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
4.8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.10. Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.11. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 
V. Procedura realizacji Umowy Sprzedaży
5.1. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje: po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia pełnej wpłaty pieniędzy na konto firmy (dane do przelewu mBank 62 1140 2004 0000 3402 4042 8489) i ich zaksięgowaniu.
5.2. Kupujący musi starannie sprawdzić pisownię wyrazów, które zostaną umieszczone na produkcie, jeśli znajdzie błędy musi powiadomić droga mailową (na adres: info@smooki.pl) lub telefonicznie o tym fakcie Sprzedającego. Klient może wprowadzić zmiany w Zamówieniu lub wycofać je tylko do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
5.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treści wpisywane przez Kupującego.
5.4. Termin płatności wynosi 7 dni roboczych. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi płatność Zamówienie zostanie anulowane.
5.5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Sklep skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
5.6. Przed przystąpieniem do realizacji spersonalizowanego Zamówienia Klient ma obowiązek zobaczyć i zaakceptować podgląd zamawianego Towaru.
5.7. Klient ma prawo do maksymalnie dwóch poprawek do spersonalizowanego projektu a Sklep ma obowiązek dokonać ich nieodpłatnie.
5.8. Czas realizacji zamówienia od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto Sprzedawcy i od momentu otrzymania wszelkich potrzebnych danych i zdjęć od Klienta wynosi do 6 dni roboczych.
a.)  jeśli Zamówienie jest spersonalizowane czas oczekiwania na akceptację projektu nie jest wliczany do czasu realizacji Zamówienia.
5.9. W chwili gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub/i faktura VAT. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
5.10 Do czasu realizacji zamówienia należy dodać przewidywany czas dostawy.

 

VI. Dostawa
6.1. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
6.2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy.
6.3. Koszty dostawy są wskazane na stronie Wysyłka i płatności. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
6.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia sprzedaży, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.
6.5. W czasie odbioru należy zwrócić szczególną uwagę na stan przesyłki, czy nie jest uszkodzona w sposób mechaniczny. Jeśli zawartość przesyłki została uszkodzona podczas transportu należy niezwłocznie poinformować o tym Sklep.
 

VII. Ceny i metody płatności
7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w sposób wymieniony na stronie: Wysyłka i płatności.
7.3. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki do odbiorcy. Koszt ten jest doliczany automatycznie podczas składania Zamówienia i wykazywany Kupującemu.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Prowadzący Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność rzeczy sprzedanej z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.
8.2. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@smooki.pl, lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
8.3. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką kurierską lub pocztową na adres korespondencyjny sprzedawcy. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne dostępne w sklepie towary do wyboru.
8.4. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za błędy w pisowni wyrazów, które są wpisywane samodzielnie przez Kupującego. Klient nie ma prawa do zwrotu jeśli wpisał nieprawidłowo tekst i nie powiadomił o błędzie sklepu Smooki.pl przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
8.5. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

 

IX. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
9.1. Kupujący może odstąpić od Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy przez Kupującego lub osobę przez niego wskazaną. Dotyczy to zakupionych rzeczy niepersonalizowanych (wyprodukowanych nie na specjalne zamówienie Klienta i o właściwościach nie określonych przez Konsumenta). Po upływie 14 dni prawo do odstąpienia od Umowy wygasa. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@smooki.pl lub wysyłając oświadczenie na adres korespondencyjny Sprzedawcy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Kupujący winien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Przesyłkę z nabytą rzeczą należy nadać na adres korespondencyjny sklepu. W przypadku, gdy odsyłana rzecz okaże się zniszczona Sprzedawcy przysługuje prawo do uzyskania odszkodowania od konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy wskutek jej niewłaściwego sprawdzania (art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta). Jeżeli wskutek uszkodzeń, zwrócony do Sklepu Towar nie nadaje się do dalszej sprzedaży, odszkodowanie należne Sprzedawcy może wynieść nawet 100% wartości produktu.

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy):

Ja [imię, nazwisko kupującego], niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: [nazwa/y kupionych przedmiotów]. Data zawarcia umowy to [data], data odbioru [data].

Imię i nazwisko [imię i nazwisko kupującego]
Adres [adres kupującego]
Data [data odstąpienia od umowy]
Podpis [tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej]

9.2. W przypadku odstąpienia umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

9.3 W przypadku odstąpienia umowy Kupujący zwraca Sprzedającemu Towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

X. Brak uprawnienie do odstąpienia od Umowy
10.1. Prawo odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. (art. 38 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta)

 
XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
11.1. Prowadzący Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
11.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Prowadzącego Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
11.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny Prowadzącego Sklep, mailowo pod adres info@smooki.pl, kontaktując się telefonicznie lub przy użyciu formularza kontaktowego.
11.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
11.5. Prowadzący Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji bez zbędnej zwłoki.

 

XII. Polityka prywatności
12.1. Składając zamówienie Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia .
12.2. Dane osobowe, zdjęcia i inne materiały udostępnione i umieszczone w bazie danych Sklepu przez Klienta są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu się do Sklepu.

 

XIII. Postanowienia końcowe
13.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.